Regulamin

Regulamin

Regulamin Portalu Internetowego „Lottomiliony.com” opisuje zasady korzystania przez użytkowników z portalu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.lottomiliony.com oraz prawa i obowiązki użytkowników portalu i jego właściciela zwanego dalej Spółką.

I.  Rejestracja Użytkownika, podstawowe prawa oraz obowiązki Użytkownika

1.      Każda osoba fizyczna chcąca zostać użytkownikiem portalu, powinna zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do Rejestracji.

2.      Rejestracja to prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Portalu oraz podanie wymaganych danych. Obowiązkowe jest podanie wybranego                przez siebie loginu oraz osobistego hasła. Za skutki podania nieprawdziwych lub niewłaściwych danych ponosi wyłącznie Użytkownik. Login nie może nieść treści                    niezgodnych z prawem ani naruszać dóbr osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania swoich danych, gdyby te uległy zmianie.

  1. Ochrona hasła do konta Użytkownika należy wyłącznie do Użytkownika, który zobowiązany jest do nieujawniania swojego hasła osobom trzecim. Wyłącznie Użytkownik odpowiada za wszelkie działania związane z korzystaniem ze swojego konta użytkownika.
  2. Za prawidłowe zabezpieczanie i działanie własnego sprzętu komputerowego,  związane z korzystaniem z Portalu odpowiada wyłącznie Użytkownik.
  3. Odpowiedzialność za nabywanie dowodów uczestnictwa w grach, co do których Spółka świadczy swoje usługi, zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie ze stosownymi postanowieniami i regulacjami prawnymi dla właściwych Gier i ich miejsc organizowania należy do Użytkownika.  Odpowiedzialność Użytkownika dotyczy także prawa dla jego miejsca stałego zamieszkania i rozliczania się z należnych podatków.

6.      Użytkownik ponosi pełną i jedyną odpowiedzialność za podane w procesie rejestracji dane i oraz za następstwa ich nieprawidłowości.

7.      O założeniu konta Użytkownik zostaje poinformowany drogą elektroniczną.

II. Konto Użytkownika

1.       Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.

2.       Konto Użytkownika jest niezbywalne.

3.       Użytkownik przy użyciu swojego Konta Użytkownika może :

         - zlecać Spółce nabywanie dowodów udziału w konkretnych Grach Liczbowych  wybranych przez Użytkownika,

         - przeglądać historię działań swojego Konta Użytkownika,

         - dokonywać wypłat z Salda.

III. Oświadczenia i zastrzeżenia Spółki.

1.      Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie gier i zakładów, nie jest organizatorem żadnej gry oraz nie jest związana żadnym stosunkiem prawnym z                  którymkolwiek z organizatorów gier.

2.      Spółka nie ma żadnego wpływu na treść przepisów prawnych i regulacji, na podstawie których organizowane są gry liczbowe.

3.      Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za nieprawidłowości organizacyjne poszczególnej gry liczbowej.

4.      Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za decyzje Użytkowników o korzystaniu z portalu, w świetle obowiązującego w Polsce stosownego prawa. 

5.      Niniejszym Użytkownik zostaje poinformowany i bierze odpowiedzialność za ryzyko możliwości poniesienia w grze straty, wobec czego Spółka nie ponosi za takie                    żadnej odpowiedzialności.

IV. Oświadczenia użytkownika

1.      Osoba, która dokonała rejestracji staje się Użytkownikiem i oświadcza że :

        - akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

        - ukończyła 18 rok życia.

        - zaznajomiła się z zasadami gier i ich regulaminami organizatorów.

        - jej udział w grze za pośrednictwem Spółki jest dobrowolny.

        - zaznajomiła się i akceptuje zasady i warunki pośrednictwa udziału w grach ustalone w Portalu przez Spółkę.

        - zaznajomiła się i akceptuje oświadczenia i zastrzeżenia Spółki.

       - środki pieniężne, którymi posługuje się jako Użytkownik nie pochodzą z nielegalnych i nieujawnionych źródeł.

       - wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz na

         otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości i materiałów reklamujących Portal.

V.  Rezygnacja z możliwości korzystania z Portalu

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Portalu. W tym celu Użytkownik może usunąć konto pamiętając, że w chwili usunięcia konta przestają obowiązywać jego wszystkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu. 

VI.  Udział Użytkownika w grze.

Użytkownik za pośrednictwem Spółki zleca odpłatnie zakup dowodu udziału w wybranej grze liczbowej. Zlecenie to jest upoważnieniem do dokonania wszelkich czynności związanych z  udziałem w grze Użytkownika, w jego imieniu i na jego rzecz.

VII. Zasady udziału w grach.

1.      W celu dokonania zlecenia Użytkownik zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz gry i dokonać opłaty bezpośredniej lub ze zgromadzonego Salda.

2.      Opis jak grać jest dostępna na stronie głównej portalu, a opisy i krótkie instrukcje poszczególnych gier dostępne są przy każdej z nich.

3.      W trakcie wypełniania formularza gry, Użytkownik uzyskuje na bieżąco informację o koszcie nabycia dowodów udziału w grze, należnej Spółce za realizację zlecenia.

4.      Dokonane przez Użytkownika zlecenie, nie może być zmienione ani cofnięte.

5.      Przyjęcie przez Spółkę zlecenia do realizacji następuje po jego opłaceniu.

6.      W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, lub w razie powstania trudności lub przeszkód technicznych, Spółka zastrzega sobie          prawo do odmowy przyjęcia zlecenia jak również do odstąpienia od jego realizacji. W przypadku powstania przeszkód technicznych, Spółka zwraca użytkownikowi                  pobrane środki pieniężne.

VIII. Płatności i wypłaty

1.      Użytkownik może dokonać płatności za zlecenie zakupu dowodów udziałów w grze w formach zaoferowanych przez Portal.

2.      Wartość płatności przedstawiana jest użytkownikowi każdorazowo po prawidłowym wypełnieniu formularza gry. Dokując zapłaty Użytkownik akceptuje wysokość i                    wartość zapłaty za zlecenie zakupu dowodów udziału w grze.

3.      O wygranej Użytkownik zostaje powiadomiony automatycznie drogą mailową. W przypadku wygranej o wartości wyższej niż równowartość 2300 euro, Użytkownik                    zostaje poproszony w powiadomieniu drogą mailową o kontakt, w celu dalszego ustalenia procedur związanych z odbiorem wygranej, a w przypadku braku takiego,                Spółka dodatkowo zawiadomi Użytkownika drogą mailową o konieczności kontaktu.

4.      Użytkownik może dokonać wypłat wygranych i zgromadzonych środków przez wydanie w zakładce wypłaty polecenia ”zgłoś wypłatę środków”. Środki do równowartości          2300 euro są przelewane automatycznie na wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji adres mailowy, w ciągu 48 godzin roboczych dni od wydania polecenia            wypłaty.

5.      Jeżeli Użytkownik nie wypełni postanowień pkt 3 powyżej, nie zgłosi Spółce faktu chęci odbioru wygranej lub odmówi wykonania instrukcji odbioru wygranej,    wygrana            przepada na rzecz Spółki lub Organizatora danej Gry Liczbowej zgodnie z regulaminem danej Gry Liczbowej oraz pozostałymi tego konsekwencjami.

6.      W przypadku wygranej powstałej z uwzględnienia w wyliczeniu jej wysokości wylosowanej liczby dodatkowej C lub  w przypadku wygranej powstałej po wypełnieniu i                opłaceniu formularza gry systemowej  Euromiliones z udziałem więcej niż dwóch liczb dodatkowych,  wysokość wygranej może być wyliczona i dodana Użytkownikowi              indywidualnie. Dzieje się tak ze względu na specyfikę wyliczenia wartości kumulacji wygranej systemowej tych gier oraz  warunki techniczne portalu.

7.      W przypadku wygranych Użytkownika wynoszących więcej niż 2.300 euro z tytułu jednego udziału uczestnictwa w Grze Losowej, Spółce należne jest dodatkowe                      wynagrodzenie umowne, w wysokości stanowiącej równowartość 10% (dziesięć procent) jej wartości, w związku  z kosztami odbioru i rozliczenia wygranej, kosztów                prawnych i organizacyjnych. Rozliczenia podatkowe od wygranej Użytkownika oraz koszty Użytkownika związane  z odbiorem wygranej pozostają wyłącznie po jego                stronie.

8.      Wypłata środków z konta Użytkownika  zostaje pomniejszona przez Spółkę o wysokość wszelkich należnych prowizji bankowych oraz kosztów płatności usługodawców            je realizujących.

 

IX. Reklamacje 

W przypadku zaistnienia braku zgodności ze złożonym zleceniem lub niezgodności z postanowieniami niniejszego regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć za pomocą formularza kontaktowego portalu w ciągu 7 dni od zaistnienia niezgodności z podaniem opisu niezgodności oraz adresem mailowym lub korespondencyjnym, pod który zostanie przesłana odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

 

X.  Likwidacja konta Użytkownika

1.   Spółka zastrzega sobie możliwość usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.   Spółka zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika , który podał nieprawdziwe dane, który ma więcej niż jedno konto Użytkownika, który                   działa na szkodę Portalu lub Spółki, który działa sprzecznie z obowiązującym prawem.

XI. Odpowiedzialność Spółki i postanowienia końcowe

 1.   Odebrany w Kolekturze w imieniu Użytkownika dowód udziału w Grze Liczbowej przechowywany jest przez Spółkę.

 2.   Spółka dokłada wszelkich starań, aby Portal działał w sposób ciągły i bez zakłóceń. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Portalu                    spowodowane awarią sprzętu komputerowego należącego do Użytkownika lub jego oprogramowania, u dostawców usług internetowych lub awarii systemów                          organizatorów gier liczbowych.

3.    Spółka dopuszcza powstawanie przerw technicznych z przyczyn losowych i niezawinionych przez siebie. W takim przypadku Spółka poda odpowiedni komunikat.

4.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami danej Gry Liczbowej lub niniejszym                            Regulaminem.

 

     XII. Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania. Regulamin dostępny jest na Portalu.

2.      Spółka ma prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.

3.      Językiem obowiązującym na portalu i językiem do porozumiewania się Użytkownika ze Spółką jest język Polski.